Logo

Svarbu

Tarnybos akreditacijos Nr. EV3-19


Rugsėjo mėnesio renginių planas čia


Kviečiame pedagogus registruotis į kvalifikacijos tobulinimo kursus:

1. ,,Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai“ (60 ak. val.)

Kursų kaina 46,50 EUR (grupė ne mažiau 16-20 žm.)

Kursų pradžia- susidarius grupei.

2."Gabaus vaiko „kailyje“ – suprasti, padėti, dirbti kartu... Ką turi žinoti mokytojas" (18 ak. val.)

Programos anotacija čia

3."Pamokų kūrimas naudojant SMART interaktyvias lentas" (18 ak. val.)

Programos anotacija čia

 


Renginių akimirkos

DSC00197.jpg

         

          Trakų rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba  įsteigta Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d.sprendimu Nr. S1-156 “Dėl biudžetinės įstaigos Trakų švietimo centro reorganizavimo”.

       Tarnybos oficialusis pavadinimas - Trakų švietimo pagalbos tarnyba. Trumpasis  pavadinimas - Švietimo pagalbos tarnyba. Tarnyba įregistruota Juridinių asmenų registre 2013-06-17, kodas 303086089.

Picture1

 

VIZIJA

Moderni, efektyviai ir nuosekliai dirbanti institucija, atvira naujovėms ir visuomenei, teikianti kokybiškas švietimo pagalbos paslaugas, plėtojanti partnerystės ryšius.

MISIJA

Bendraujant ir bendradarbiaujant su švietimo įstaigų bendruomenėmis teikti žmogiškųjų išteklių kompetencijos ugdymo bei pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai paslaugas; skatinant ir remiant mokyklų tobulinimo(si) procesus, skleisti gerąją pedagogų darbo patirtį.

TARNYBOS VEIKLOS PRIORITETAS

Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, atitinkančią atviroje pilietinėje visuomenėje ir rinkos ekonomikos sąlygomis gyvenančio asmens poreikius.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Teikti savalaikę kvalifikuotą specialiąją pedagoginę, psichologinę ir socialinę pedagoginę pagalbą ugdymo proceso dalyviams.

vertinti asmens mokymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais;

                      padėti mokykloms organizuoti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių (įskaitant ir poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą.

2. Sudaryti sąlygas plėtoti piliečių kompetencijas, įgalinančias prisitaikyti prie kaitos, atskleisti savo unikalumą, vidines galias.

                      teikti savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginiams ir kitiems darbuotojams kvalifikacijos tobulinimo, metodinę ir kitą pagalbą, skatinančią mokyklų veiklos tobulinimą ir mokytojo profesinį tobulėjimą ir sudaryti kitas sąlygas nuolatiniam švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui;

                     kompleksiškai vertinti bendrojo ugdymo mokyklų mokinių poreikius ir vykdyti profesinio informavimo, konsultavimo ir ugdymo karjerai priemones;

atsižvelgiant į Trakų rajono bendruomenės poreikius, teikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas kultūros, socialiniams darbuotojams bei kitiems rajono bendruomenės nariams.

3. Siekti nuolatinio mokytojų bendradarbiavimo, skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis pažangia edukacine patirtimi.

koordinuoti metodinę veiklą rajone, aktyvinant rajono švietimo įstaigų bendruomenių bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą;

          • organizuoti bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalykines olimpiadas, konkursus ir kitus renginius.

December 2017
M T W T F S S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31